Claus per a un bon divorci

Redactar el conveni de divorci eficaçment és la clau per evitar conflictes

Un adequat assessorament legal pot facilitar el seu procés de divorci, i, si de la regulació de la seva successió parlem, l’ajudarà a que els seus hereus tramitin fàcilment l’herència. D’aquests i altres temes interessants parlarem amb María Jesús Mateo Ferrús, sòcia i directora del despatx AbogadasMF.

És aconsellable sempre estar assessorat per un especialista a l’hora de redactar un testament, per exemple, perquè es redacti de tal manera que veritablement es compleixi la voluntat del testador. O per evitar possibles impugnacions del testament i problemes als hereus. I per aconseguir que allò que vol el testador suposi als seus beneficiaris la fisca- litat més avantatjosa.

Maria Jesús Mateo Ferrús, fundadora de AbogadasMF, concreta: “Jo sempre demano als meus clients que m’expliquin amb les seves paraules què volen. A partir de la seva voluntat, la meva tasca és aconsellar la figura legal més adient per aconseguir que allò que volen es dugui realment a terme, i que, a més, es faci de manera segura, senzilla i ràpida per als beneficiaris.”

Es donen casos de canvi de testament en persones especialment vulnerables per raó de la seva edat, o que pateixen algun incipient deteriorament cognitiu, i que són convençudes per tercers perquè canviïn el testament en el seu propi benefici. Aquest tipus de situacions es podrien evitar, per exemple, fent un Pacte Successori. Els testaments poden modificar-se en qualsevol moment pel testador. No obstant això, per poder canviar el Pacte Successori ha d’estar d’acord també la perso- na afavorida per l’atribució que s’hagi fet en el Pacte Successori.

La figura dels Pactes Successoris, regulats en el Dret Català, se sol utilitzar en els procediments de separació o divorci, quan les parts volen assegurar que els béns que la parella ha obtingut durant el matrimoni es transmetin únicament a favor dels fills comuns.

PENSIÓ DE VIDUÏTAT DESPRÉS D’UNA RUPTURA

Es tindrà dret a percebre la pensió de viduïtat si a la data de mort de l’ex parella o ex cònjuge s’estigués percebent una pensió compensatòria mensual establerta en la Sentència que reguli la separació, el divorci o la ruptura. “No es pot percebre”, explica María Jesús Mateo Ferrús, “més import de pensió de viduïtat que el que s’estigui cobrant de pensió compensatòria. Existeix alguna excepció a aquest límit, concretament per a les persones que haguessin estat víctimes de violència domèstica a les condicions previstes en la llei de la Seguretat Social “.

DRET DE FAMÍLIA

Els coneixements de Dret de Família són fonamentals per prestar un bon servei, però també és bàsic el tracte personal, el costat humà. L’advocat, en certa manera, és també una mica ‘psicòleg’. “Tota ruptura comporta un duel emocional. Considero que l’advocat que es dedica al Dret de Família ha de tenir una sensibilitat especial i estar format en habilitats, mètodes i tècniques necessàries per poder acompanyar al client en aquest procés de negociació, on les parts estan psicològicament afectades per un conflicte emocional.” , aclareix.

Maria Jesús Mateo forma part de la primera promoció de diplomats en Dret Col·laboratiu, impartit per l’Associació Catalana de Dret col·laboratiu, un mètode nou d’exercir el dret i molt adequat per al Dret de Família. Permet ajudar els clients a aconseguir acords justos i equitatius, negociant sempre sota els principis de bona fe i transparència. S’aconsegueix així arribar a acords post ruptura que, sens dubte, tenen en compte de manera més adequada la realitat personal i econòmica de la família.

Sobre els convenis de mutu acord, per evitar conflictes futurs, M.J. Mateo Ferrús aconsella:

“Que es deixi regulat, per exemple, la forma d’autoritzar els progenitors l’accés de les fotografies dels menors de 14 anys a les xarxes socials. O el règim de relació entre els fills i els respectius avis. O com contribuiran els progenitors a la despesa d’educació dels fills després de la majoria d’edat… Amb això s’evitaran, segurament, futurs procediments judicials. ”

Article de La Vanguardia 07 de Setembre de 2019